ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – Szkolenie

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedz?ero?w wyz?szego i s?redniego szczebla. Ma na celu podniesienie umieje?tnos?ci w zakresie skutecznego wdraz?ania zmian w organizacji i w podległym obszarze. Szkolenie nakierowane jest na zaangaz?owanie podwładnych

w proces zmian.

Metoda:

Menedz?erowie cze?sto koncentruja? sie? na znalezieniu pomysłu na rozwia?zanie problemu. Niestety zdarza sie?, z?e nawet najlepszy pomysł nie przyniesie efekto?w, jes?li nie zostanie prawidłowo wdroz?ony. Wg ro?z?nych z?ro?deł i statystyk 70% programo?w wdroz?enia zmian kon?czy sie? fiaskiem. Na warsztatach omawiamy jak zwie?kszyc? skutecznos?c? wdraz?ania zmian, gdzie lez?y przyczyna poraz?ek, a gdzie z?ro?dło sukceso?w. Posługuja?c sie? modelem ADKAR us?wiadamiamy uczestnikom gło?wne pułapki, towarzysza?ce wprowadzaniu zmian i uczymy jak ich unikac?.

O programie:

Szkolenie składa sie? z naste?puja?cych elemento?w:

– emocje zwia?zane z procesem zmian,

– naturalne zjawiska, towarzysza?ce zmianie i ich znaczenie dla nas,

– model ADKAR i jego zastosowanie w zarza?dzaniu zmiana?,

– planowanie zmiany w praktycznym uje?ciu,

– uwzgle?dnienie analizy ryzyka, pola sił, oporu organizacji oraz znaczenia komunikacji w zmianie.