Polityka prywatności

Polityka Prywatności www.solution.pl

W niniejsze polityce prywatności („Polityka Prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych użytkowników („Użytkownik”), którzy korzystają z serwisu www.solution.pl („Serwis”) lub wchodzą w interakcje z Solution Sp. z o.o., w tym poprzez korzystanie z mediów społecznościowych. Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane zostały wprowadzone do aplikacji przez klientów Solution Sp. z o.o., którzy zawarli umowę o świadczenie usług z Solution Sp. z o.o.

 

 1. ADMINISTRATOR
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Franciszka Sokoła 16/1, 81-603 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerek KRS: 0000203990, kapitał zakładowy: 190 000,00 zł, NIP: 5862124464 („Administrator”).
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem korespondencji listowej na ww. adres oraz za pośrednictwem adresu e-mail:

 

 1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW – Cele I podstawy PRZETWARZANIA
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 

 • korzystających z Serwisu w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Administrator przetwarza takie dane Użytkowników jak: [..].

 • kontaktujących się z Administratorem w celach wynikających z treści wiadomości Użytkownika:
  • w celu przedstawienia oferty dotyczącej usług świadczonych przez Administratora na żądanie Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym wyrażoną poprzez wysłanie formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości;
  • w związku z umową zawartą z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • kontaktujących się z Administratorem w innych sprawach niż 2.1.2.1. i 2.1.2.2. z, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika wyrażona poprzez wysłanie formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości albo poprzez nawiązanie rozmowy telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w treści wiadomości lub w trakcie rozmowy.

 • wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych, w celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych, poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja z użytkownikami serwisów społecznościowych i dostarczanie informacji o Administratorze i jego działaniach.

Administrator przetwarza dane Użytkownika ogólnodostępne w serwisie społecznościowym takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz podane dobrowolnie w treści wiadomości lub komentarzu.

 • Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw lub ich dochodzenie przez Administratora.

 

 1. DANE OSÓB W APLIKACJACH DESKTOPOWYCH I MOBILNYCH

 

 • Administrator udostępnia swoim klientom biznesowym aplikacje w wersjach desktopowych oraz mobilnych do wykorzystywania w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Klienci są uprawnieni do wprowadzania w ramach tych aplikacji danych osób, które są przez nich zatrudniane, lub z którymi współpracują, w celu realizacji potrzeb klienta.
 • W takim przypadku Solution Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób trzecich, które zostały wprowadzone przez klientów w ramach aplikacji, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu klienta, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Administratorem danych osobowych osób, których dane wprowadził klient do aplikacji, jest klient.
 • Dane osób trzecich, które Solution Sp. z o.o. otrzymuje od klienta i które przetwarza obejmują imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu pracownika lub współpracownika klienta.

 

 1. SKĄD POCHODZĄ DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY?

 

 • Dane Użytkowników, które przetwarza Administrator, pochodzą bezpośrednio od danego Użytkownika.
 • Dane osób o których mowa w punkt 3 Polityki Prywatności zostały przekazane Administratorowi przez klientów w ramach umowy na korzystanie z aplikacji.

 

 1. Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody

 

 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne dla realizacji działania w ramach którego mają zostać one podane. który chce osiągnąć Użytkownik, tj. udzielenie odpowiedzi przez Administratora.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług przez Administratora. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie może przedstawić oferty na żądanie Użytkownika. 

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

 • Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujący czas:
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika – przez cały czas istnienia celu, dla którego wyrażona została zgoda, ale nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody;
  • dane osobowe Użytkowników przetwarzanych w związku z zawartą umową – przez cały czas trwania umowy;
  • dane osobowe Użytkowników, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez cały czas trwania tego interesu, ale nie dłużej niż do czasu złożenia sprzeciwu przez Użytkownika lub daną osobę wobec takiego przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane w ramach serwisów społecznościowych – przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ale nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania), funkcjonowania danego serwisu społecznościowego albo do czasu usunięcia konta Użytkownika w tym serwisie;
 • Okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony przez Administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Odbiorcy danych
  • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są współpracownicy Administratora oraz dostawcy usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, hostingowych, poczty elektronicznej, księgowych i prawnych.
  • W przypadku Użytkowników, którzy wchodzą w interakcje z Administratorem za pośrednictwem serwisów społecznościowych, są współpracownicy Administratora oraz dostawca serwisu społecznościowego za pośrednictwem którego Użytkownik wchodzi w interakcje z Administratorem.
  • Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  • Każdy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: 
   • dostępu do danych i uzyskania ich kopii,
   • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.
   • wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
   • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres mail@solution.pl.
  • W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych Użytkownik swoje prawa wykonywać wobec operatora serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez niego:
 2. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 3. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

 

 1. Współadministrowanie W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  • W związku z prowadzeniem przez Administratora:
   • fanpage’a w serwisie Facebook, Administrator jest współadministratorem danych Użytkowników wraz z dostawcą serwisu, tj. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland
   • profilem Administratora w serwisie LinkedIn, Administrator jest współadministratorem danych Użytkowników wraz z dostawcą serwisu, tj. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland,

(“Współadministratorzy”).

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 • W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie.
 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Dzięki nim możliwe jest zbieranie przez Administratora informacji o aktywności Użytkowników w Serwisie.
 • Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies – są instalowane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i jego podstawowych funkcji. Nie wymagają one zgody Użytkownika i są zawsze aktywne. Bez tych plików cookies Użytkownik nie miałby możliwości skorzystać z Serwisu.
  • analityczne pliki cookies – umożliwiają one Administratorowi analitykę w zakresie funkcjonowania Serwisu, w tym liczbę wizyt i ich źródło. Pozwalają one Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, dzięki czemu Administrator może zwiększyć funkcjonalność Serwisu i poprawić jego wydajność. Analityczne pliki cookies są aktywne dopiero wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na nie zgodę.
 • Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje również pliki cookies pochodzące od osób trzecich, tj.:
 • W Serwisie są wykorzystywane pliki cookies o różnym czasie przechowywania, tj.:
  • Pliki cookies sesyjne – są to tymczasowe pliki cookies przechowywane do czasu opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika.
  • Pliki cookies stałe – są to pliki przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Wykaz plików cookies stosowanych w Serwisie:
[..]
 • Każdy Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

 •  

 

 1. LOGI SERWERA
  • Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.
  • Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.
  • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
  • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Polityka Prywatności obowiązuje w niniejszym brzmieniu od dnia […].