ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

DLA KOGO?

Projekt s?ciez?ki wdroz?eniowej powstał w odpowiedzi na potrzebe? usystematyzowania procesu wdraz?ania oso?b na kluczowe stanowiska w organizacji tak, by pomo?c im jak najszybciej sie? odnalez?c? w nowej roli i zacza?c? samodzielnie funkcjonowac?.

 

METODA:

Gło?wnym celem projektu było dostarczenie organizacji uniwersalnego, prostego i skutecznego narze?dzia. Stworzylis?my autorska? metodologie?, dzie?ki kto?rej wybrana grupa eksperto?w organizacji tworzy kompendium wiedzy i umieje?tnos?ci dla wybranego stanowiska. Efektem ich wysiłku jest kompletny katalog, zawieraja?cy zamknie?ty zbio?r zagadnien? podzielonych na obszary tematyczne. W kaz?dym obszarze znajduje sie? informacja dotycza?ca zakresu, umieje?tnos?ci, materiało?w, czasu na nauke? i oso?b kompetentnych w danej dziedzinie. Przewidziane zostały takz?e formy sprawdzenia opanowania materiału, by potwierdzic? gotowos?c? kandydata do przeje?cia nowych obowia?zko?w.

 

O PROGRAMIE:

Składa sie? on z naste?puja?cych kroko?w:

  • panel rozpoczynaja?cy projekt – zdefiniowanie obszaro?w wiedzy i umieje?tnos?ci kluczowych na danym stanowisku,
  • zdefiniowanie umieje?tnos?ci i wiedzy, niezbe?dnych w kaz?dym z tych obszaro?w i okres?lenie wymaganego poziomu,
  • ustalenie procesu uczenia sie? i sposobu weryfikacji wdraz?anej wiedzy i umieje?tnos?ci,
  • skompletowanie materiało?w,
  • okres?lenie przebiegu całego procesu wdroz?enia w organizacji od wejs?cia osoby w program po ewaluacje? skutecznos?ci wdroz?enia.