Development Centre

DLA KOGO?

Development Centre (DC) jest rozwinięciem metody Assessment Centre i jest jedną z metod wykorzystywanych w procesie oceny kompetencji, pracowników, a szczególnie kadry managerskiej wszystkich szczebli. Metoda DC umożliwia kompleksowe badanie i ocenę osób badanych pod kątem zachowań jakie przejawiają w kontakcie z innymi (np. współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci). Dzięki niej można też zaobserwować u badanych umiejętności interpersonalne oraz szanse i możliwości ich rozwoju. Zadaniem metody DC jest wsparcie managerów w zakresie podejmowania działań rozwojowych – np. szkolenia, coachng, mentoring, ścieżki rozwojowe, programy rozwoju talentów etc.

 

CEL:

Celem Development Centre jest zebranie informacji na temat zachowań badanych uczestników pod kątem rozwoju wymaganych kompetencji na danym stanowisku. W naszym podejściu DC rozumiemy, jako sposób zbierania wszystkich informacji o umiejętnościach i zdolnościach osób badanych w aspekcie wykonywanej przez nich pracy obecnie lub w przyszłości. 

 

O BADANIU:

Podstawowym założeniem metodologii DC jest ocena behawioralna – widocznych zachowań ocenianego (co/jak mówi, czego/jak nie mówi, co/jak robi, czego/jak nie robi).

Podczas sesji DC przeprowadzamy kilka ćwiczeń, symulacji i wywiadów. Każdą kompetencję i każde zachowanie oceniamy przynajmniej w 2 ćwiczeniach / symulacjach. Dodatkowo wykorzystujemy również testy (osobowości, preferencji zawodowych itp.). Każda kompetencja i każde zachowanie jest sprawdzane przynajmniej dwoma metodami, najlepiej – ćwiczeniami i symulacjami. Korzystamy też z testu samooceny kandydatów.

Ćwiczenia i symulacje podczas sesji odzwierciedlają sytuacje rzeczywiste, które zdarzają się w codziennej pracy ocenianych w biznesie na danym stanowisku. Są dostosowane do sektora biznesu i szczebla zarządzania.