KOMPLEKSOWE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE DLA WSZYSTKICH SZCZEBLI KADRY PRODUKCYJNEJ

 

Dla naszego Klienta, jednego z największych w Polsce producentów z branży meblarskiej, przeprowadziliśmy kompleksowy projekt szkoleniowy obejmujący wszystkie poziomy kadry menedżerskiej firmy. Firma zatrudnia łącznie ponad 6000 pracowników w kilku zakładach w Polsce. Szkolenia nakierowane były na rozwinięcie kadry managerskiej w zakresie umiejętności zarządzania podległym obszarem oraz zmianą nawyków i postaw wynikających z dotychczasowego – reaktywnego stylu zarządzania. W szkoleniach menedżerskich uczestniczyło łącznie 379 menedżerów z działów produkcyjnych. W projekcie zrealizowano 152 dni szkoleniowe.

 

WYZWANIE BIZNESOWE  I  CELE:

 

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem firmy i wynikającą z tego pilną potrzebą rozwoju struktur produkcyjnych, Klient zdecydował się na przeprowadzenie audytu kadry produkcyjnej i zweryfikowanie jej pod kątem rozwojowym. Było to istotne, ponieważ większość kadry pochodziła z awansu wewnętrznego i zaczynała pracę w firmie od najniższych stanowisk. Dodatkowo kadra nie przechodziła też wcześniej żadnych szkoleń, przygotowujących ich do roli managera. Klientowi zależało na ujednoliceniu stylu zarządzania przełożonych, wdrożeniu systemowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz unifikacji pojęć stosowanych przez kadrę w codziennej komunikacji. 

 

Cele postawione przez Klienta były następujące:

 • Rozwinięcie umiejętności menedżerskich uczestników, szczególnie w zakresie analizowania problemów, delegowania, kontroli i udzielania informacji zwrotnej (uczestnicy nie byli wcześniej szkoleni w tym zakresie);
 • Wdrożenie w firmie jednolitego stylu zarządzania, który opierać się będzie na jednorodnej komunikacji i zmianie podejścia do pracowników – z nakazującego na wspierające i motywujące;
 • Przygotowanie organizacji do bardzo dynamicznego rozwoju (struktur, zespołów, procesów), które wynikało ze stale zwiększającego się zapotrzebowania rynku na produkowane przez firmę wyroby – w kolejnych 2 latach firma zwiększyła zatrudnienie ponad dwukrotnie.

 

ROZWIĄZANIE:

W celu zdiagnozowania poziomu kompetencji uczestników i określenia ich potrzeb rozwojowych, konsultanci Solution przeprowadzili badanie Development Centre, którym objęte zostały następujące grupy menedżerskie: dyrektorzy i menedżerowie, mistrzowie oraz brygadziści i liderzy. W ramach badania DC określone zostały we współpracy z Klientem profile kompetencyjne dla wybranych grup pod kątem oczekiwanych od nich w przyszłości rezultatów. Profile kompetencyjne zostały wykorzystywane przez Klienta, także jako element opisów stanowisk. Dzięki obserwacjom i wynikom z badania DC, zdefiniowane zostały priorytety rozwojowe dla poszczególnych szczebli managerskich, będące podstawą do przygotowania programów szkoleń managerskich.

Na podstawie badania Development Centre mieliśmy okazję dobrze poznać menedżerów, kulturę organizacyjną firmy i panujące w niej zasady. Dzięki tak wnikliwej i kompleksowej diagnozie organizacji przygotowaliśmy propozycję programu przeznaczonego dla każdej z grup, a zarazem spójnego z pozostałymi:

 • Akademia Menedżera – program dla grupy dyrektorów produkcji i menedżerów działów produkcyjnych. W swoich założeniach program zakładał odejście przez nich od zarządzania operacyjnego (krótkookresowego) na rzecz realizacji długofalowych celów, szerokiego patrzenia na biznes oraz rozwiązywania problemów w skali całej firmy, efektywnego osiągania zakładanych celów, budowania dobrej współpracy pomiędzy menedżerami, a także rozwinięciu umiejętności przywódczych. Związane to było ściśle ze zmianą i podniesieniem wymagań wobec tej grupy, które wynikały z planów dynamicznego rozwoju firmy.
 • Akademia Mistrza – program przeznaczony dla grupy mistrzów (zespołów produkcyjnych i magazynowych). Założenia programu zakładały: „właściwe” rozumienie swojej roli jako mistrza, efektywne zarządzanie podległym obszarem na poziomie operacyjnym, odejście od „gaszenia pożarów” na rzecz systemowego zarządzania i wyciągania wniosków z wykorzystaniem idei „Ciągu menedżerskiego”, rozwiązywanie złożonych problemów, a także rozwinięcie umiejętności przywódczych.
 • Akademia Brygadzisty/Lidera” – program dla grupy brygadzistów i liderów koncentrował się na przekazaniu konkretnych narzędzi i schematów działań, które mogą oni stosować w swojej codziennej pracy. W swoich założeniach program obejmował: wzrost świadomości brygadzistów na temat ich roli w procesie produkcji, budowanie autorytetu, przekazywanie oczekiwań i zlecanie zadań oraz ich egzekwowanie, udzielanie informacji zwrotnej, dyscyplinowanie podwładnych i rozwiązywanie sporów.

Bliska współpraca i regularnie kontakty z Klientem przez cały czas trwania projektu pozwalały na szybką reakcję, modyfikowanie założeń i elastyczne podchodzenie do potrzeb uczestników.  We współpracy z Klientem otwarcie dzieliliśmy się też naszymi obserwacjami oraz rekomendacjami dla organizacji.

W realizacji niniejszych szkoleń kluczowe okazało się bardzo dobre poznanie organizacji przez konsultantów Solution, wnikliwa diagnoza potrzeb rozwojowych oraz stworzenie kompleksowego programu, który zakładał całościowy rozwój kadry ze wszystkich poziomów organizacji. Ważne też było dopasowanie trenerów pod kątem doświadczeń pracy w organizacji produkcyjnej. W ocenie Klienta połączenie „audytu kadry” metodą  Development Centre i szkoleń dedykowanych pod kątem zaobserwowanych potrzeb i deficytów rozwojowych kadry, było optymalnym rozwiązaniem zarówno kosztowo, jak i w zakresie efektywnego wykorzystania czasu na rozwój.  

 

EFEKTY:

Klient zaobserwował wśród uczestników następujące zmiany, które były efektem realizacji programu szkoleń:

 • Zmiana postawy i stylu zarządzania – więcej bezpośrednich rozmów i wspierania pracowników.
 • Zauważalny wzrost zaangażowania kadry.
 • Lepsze rozumienie swojej roli managerskiej i oczekiwań związanych z dynamicznym rozwojem firmy.
 • Systemowe podejście managerów do zarządzania (odchodzenie od gaszenia pożarów na rzecz prewencji i systemowego zarządzania), stosowanie w codziennej praktyce idei Ciągu Managerskiego.
 • Wzrost kompetencji w zakresie analizowania problemów.
 • Poprawa komunikacji pomiędzy managerami.

Całościowy program szkoleń menedżerskich został bardzo wysoko oceniony przez uczestników i HR. Średnia z ankiet oceniających szkolenie przez uczestników wynosiła 4,7 (w skali 1-5).  Uczestnicy podkreślali dużą praktyczność, szczególnie w zakresie poznanych narzędzi, powiązania zagadnień z ich codziennymi obowiązkami oraz logiczność i spójność programu. Wskazywali też na dobre dopasowanie trenerów do grup szkoleniowych i ich elastyczne reagowanie na zgłaszane potrzeby uczestników.

W informacjach otrzymanych podczas oceny szkoleń uczestnicy zgłaszali, że najbardziej byli zadowoleni z:

– „nowatorskich eksperymentów i ćwiczeń, które otwierały oczy”;

– „systemowego podejścia do zarządzania z wykorzystaniem idei Ciągu menedżerskiego”;

– „prowadzenie rozmów z pracownikami – bez emocji i strachu”;

– „budowania relacji przełożony – pracownik”;

– „całego szkolenia, jak najbardziej przydatnego w codziennej pracy”.

 

Ze względu na potrzeby organizacji wielu uczestników w niedługim czasie po szkoleniach szybko awansowało na wyższe stanowiska. W ocenie Klienta szkolenia te dobrze przygotowały menedżerów do nowych zadań i obowiązków wynikających z zaplanowanych zmian w organizacji, rozwoju struktur oraz zwiększenia zatrudnienia z prawie 3000 do ponad 6000 pracowników w ciągu kolejnych 2 lat.